อบรมฯ "การจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA"

12 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา ร. (รัตนฤาทัย) นพรัตน์แจ่มจำรัส อาจารย์จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล การอบรมดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรฯ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

IMG_2224
1

IMG_2227
2

IMG_2229
3

IMG_2231
4

IMG_2232
5

IMG_2238
6

IMG_2244
7

IMG_2249
8

IMG_2252
9

IMG_2256
10

IMG_2257
11

IMG_2260
12

IMG_2261
13

IMG_2262
14

IMG_2267
15

IMG_2271
16

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร