งานแสดงความยินดีฯ พร้อมมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง

13 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง แก่รองศาสตราจารย์ดวงรัตน์ อินทร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2559 ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม 1611 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_2655
830
IMG_2655

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร