ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบของสวัสดีปีใหม่สื่อฯ

16 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษและการประชาสัมพันธ์ นำทีมประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพบสื่อและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ได้แก่ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , สถานีโทรทัศน์ไทยพิบีเอสและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

IMG_2305
830
IMG_2305

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร