"Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560"

18 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีเป็นประธานเปิดงาน Open House โดยภายในงานมีการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดสอน แต่ละบูธมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเยี่ยมชมบูธเพื่อสอบถามพูดคุยกับรุ่นพี่ถึงการเลือกสาขาเรียน และโอกาสในการทำงาน และยังมีกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล ของที่ระลึกมากมายภายในงาน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ รองศาสตราจารย์ดร.จักร์กริช หิรัฐเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานฯ ในครั้งนี้

IMG_2695
830
IMG_2695

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร