แนะแนวหลักสูตรการศึกษาแก่น้อง ม.4 สตรีวิทยา 2

20 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษ และการประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีวสถิติ (ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2) ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา "รู้ตัว รู้ตน เส้นทางสู้เป้าหมาย" พร้อมทั้งทีมประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้น้องนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รู้จักเพิ่มขี้นพร้อมแนะแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายมีการออกบูธแนะแนวหลักสูตรเพื่อเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนได้สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และโอกาสการทำงานในอนาคต ณ หอประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร

IMG_3064
830
IMG_3064

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร