แนะแนวหลักสูตรการศึกษาแก่น้อง ม.4 สตรีวิทยา 2

20 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษ และการประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีวสถิติ (ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2) ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา "รู้ตัว รู้ตน เส้นทางสู้เป้าหมาย" พร้อมทั้งทีมประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้น้องนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รู้จักเพิ่มขี้นพร้อมแนะแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายมีการออกบูธแนะแนวหลักสูตรเพื่อเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนได้สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และโอกาสการทำงานในอนาคต ณ หอประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร

IMG_2970
1

IMG_2973
2

IMG_2978
3

IMG_2987
4

IMG_2989
5

IMG_2991
6

IMG_3000
7

IMG_3002
8

IMG_3005
9

IMG_3012
10

IMG_3020
11

IMG_3023
12

IMG_3039
13

IMG_3051
14

IMG_3055
15

IMG_3060
16

IMG_3062
17

IMG_3064
18

IMG_3066
19

IMG_3089
20

IMG_3092
21

IMG_3093
22

IMG_3100
23

IMG_3115
24

IMG_3117
25

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร