การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

25 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต วงษ์เอก ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ (AUN–QA) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ โดยรองศาสตราจารย์มณีรัตน์ ธีรวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการหลักสูตรฯ นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาให้คณะกรรมการการตรวจประเมินฯ ได้รับฟัง ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน

IMG_3154
830
IMG_3154

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร