การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

25 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต วงษ์เอก ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ (AUN–QA) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ โดยรองศาสตราจารย์มณีรัตน์ ธีรวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการหลักสูตรฯ นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาให้คณะกรรมการการตรวจประเมินฯ ได้รับฟัง ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน

IMG_3145
1

IMG_3150
2

IMG_3152
3

IMG_3153
4

IMG_3154
5

IMG_3155
6

IMG_3158
7

IMG_3159
8

IMG_3161
9

IMG_3162
10

IMG_3167
11

IMG_3168
12

IMG_3169
13

IMG_3171
14

IMG_3172
15

IMG_3173
16

IMG_3174
17

IMG_3176
18

IMG_3178
19

IMG_3180
20

IMG_3183
21

IMG_3184
22

IMG_3187
23

IMG_3189
24

IMG_3191
25

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร