การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

25 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต วงษ์เอก ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ (AUN–QA) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ โดยรองศาสตราจารย์มณีรัตน์ ธีรวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการหลักสูตรฯ นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาให้คณะกรรมการการตรวจประเมินฯ ได้รับฟัง ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน

IMG_3193
26

IMG_3200
27

IMG_3201
28

IMG_3204
29

IMG_3206
30

IMG_3213
31

IMG_3219
32

IMG_3221
33

IMG_3222
34

IMG_3225
35

IMG_3226
36

IMG_3229
37

IMG_3232
38

IMG_3233
39

IMG_3235
40

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร