รับฟังการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ (AUN-QA)

27 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ รับฟังการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_3284
830
IMG_3284

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร