งานกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 8 "ยอดกษัตริย์นักกีฬา"

1 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานและร่วมใจขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "แผ่นดินของเรา" ในงานกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 8 "ยอดกษัตริย์นักกีฬา" ณ สนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_3003
830
IMG_3003

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร