คณบดีให้การต้อนรับและประชุมเจรจาความร่วมมือ จากInstitute of Health Management Research India

2 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวการต้อนรับ Dr. Jigmi Singay Director for International Health and Relations Indian Institute of Health Management Research India และประชุมเจรจาความร่วมมือทางด้านการศึกษาและงานวิจัย ณ ห้องประชุม 1608 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมในการต้อนรับฯ ครั้งนี้ด้วย

IMG_3716
830
IMG_3716

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร