การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"

2 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นวิทยากรในการบรรยายฯ และทีมที่ปรึกษา Manuscript Clinic รวมถึงบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นจำนวนมาก

IMG_3654
830
IMG_3654

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร