การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"

2 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นวิทยากรในการบรรยายฯ และทีมที่ปรึกษา Manuscript Clinic รวมถึงบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นจำนวนมาก

IMG_3619
1

IMG_3621
2

IMG_3624
3

IMG_3634
4

IMG_3635
5

IMG_3638
6

IMG_3641
7

IMG_3651
8

IMG_3653
9

IMG_3654
10

IMG_3658
11

IMG_3660
12

IMG_3669
13

IMG_3670
14

IMG_3672
15

IMG_3673
16

IMG_3675
17

IMG_3678
18

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร