พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ ฯ

14 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และมีการแนะนำหลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 19 ค.ศ.2017 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในช่วงเช้ามีพิธีเปิดการอบรมฯ ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า

IMG_4096
830
IMG_4096

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร