พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ ฯ

14 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และมีการแนะนำหลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 19 ค.ศ.2017 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในช่วงเช้ามีพิธีเปิดการอบรมฯ ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า

IMG_4056
1

IMG_4074
2

IMG_4077
3

IMG_4083
4

IMG_4091
5

IMG_4093
6

IMG_4095
7

IMG_4096
8

IMG_4105
9

IMG_4119
10

IMG_4125
11

IMG_4128
12

IMG_4136
13

IMG_4139
14

IMG_4148
15

IMG_4150
16

IMG_4152
17

IMG_4159
18

IMG_4163
19

IMG_4166
20

IMG_4170
21

IMG_4172
22

IMG_4175
23

IMG_4187
24

IMG_4190
25

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร