พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ ฯ

14 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และมีการแนะนำหลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 19 ค.ศ.2017 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในช่วงเช้ามีพิธีเปิดการอบรมฯ ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า

IMG_4191
26

IMG_4197
27

IMG_4199
28

IMG_4224
29

IMG_4230
30

IMG_4232
31

IMG_4236
32

IMG_4237
33

IMG_4239
34

IMG_4241
35

IMG_4242
36

IMG_4245
37

IMG_4249
38

IMG_4251
39

IMG_4273
40

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร