ประชุมรับทราบหลักการ OBE ตามเกณฑ์ AUN-QA

15 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟัง การประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง "นโยบายการเสนอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรและการออกแบบ มคอ.2 ของหลักสูตรตามหลักการ Outcomes Based Education (OBE) ตามเกณฑ์ AUN-QA" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

IMG_4288
830
IMG_4288

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร