ประชุมรับทราบหลักการ OBE ตามเกณฑ์ AUN-QA

15 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟัง การประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง "นโยบายการเสนอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรและการออกแบบ มคอ.2 ของหลักสูตรตามหลักการ Outcomes Based Education (OBE) ตามเกณฑ์ AUN-QA" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

15_2_60
1

IMG_4282
2

IMG_4288
3

IMG_4291
4

IMG_4293
5

IMG_4296
6

IMG_4300
7

IMG_4301
8

IMG_4303
9

IMG_4304
10

IMG_4309
11

IMG_4312
12

IMG_4314
13

IMG_4321
14

IMG_4322
15

IMG_4323
16

IMG_4330
17

IMG_4334
18

IMG_4337
19

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร