การจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2

17 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา ร. (รัตนฤาทัย) นพรัตน์แจ่มจำรัส เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

IMG_4346
830
IMG_4346

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร