การจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2

17 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา ร. (รัตนฤาทัย) นพรัตน์แจ่มจำรัส เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

IMG_4338
1

IMG_4340
2

IMG_4341
3

IMG_4342
4

IMG_4344
5

IMG_4346
6

IMG_4347
7

IMG_4348
8

IMG_4350
9

IMG_4351
10

IMG_4353
11

IMG_4354
12

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร