การฝึกอบรมฯหลักสูตรการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

17 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์สมชาติ โตรักษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย "หลักสูตรการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน" ในการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 19 ค.ศ.2017 ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร