การฝึกอบรมฯหลักสูตรการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

17 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์สมชาติ โตรักษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย "หลักสูตรการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน" ในการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 19 ค.ศ.2017 ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร