ลงนามความร่วมมือด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

21 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล) และนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มีการลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่จัดทำขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมควบคุมโรค จากนั้นมีการหารือการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล ชั้น 3 ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของกรมควบคุมโรค และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร