สัมมนาเรื่อง ระบบมาตรฐานจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM)

22 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง ระบบมาตรฐานจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) ในช่วงเช้ามีการบรรยาย เรื่อง "แนะนำแนวทางการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM)" ได้รับเกียรติจาก นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการบรรยายฯ จัดโดยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร