โครงการ “สาสุข มหิดล นำสุขภาพสู่ปวงชน”

22 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการเปิดโครงการ “สาสุข มหิดล นำสุขภาพสู่ปวงชน” ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล ประธานคณะกรรมการกลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพของประชาชน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ/โภชนาการ การแนะนำการดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ซึ่งผู้นำชุมชนและคนในชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจำนวนมาก จัดโดยคณาจารย์และนักศึกษากล่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร