โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"

23 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน ในการนี้ได้รับสนใจจากนักศึกษาและผู้สนใจในการเข้าอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร