คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Faculty of Public Health, Diponegoro University, Semarang, Indonesia

24 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Faculty of Public Health, Diponegoro University, Semarang, Indonesia เพื่อร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือระหว่างสถาบันในด้านการศึกษาและงานวิจัย ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร