สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ระบบโควตาปีการศึกษา 2560

25 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมราชพฤกษ์และอาคารจรัส ยามารัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร