สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ระบบโควตาปีการศึกษา 2560

25 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมราชพฤกษ์และอาคารจรัส ยามารัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร