สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ระบบโควตาปีการศึกษา 2560

25 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมราชพฤกษ์และอาคารจรัส ยามารัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร