พิธีปิดการอบรม “Community Health & Health System in Thailand"

7 เมษายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพจาก California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มาอบรมหลักสูตร “Community Health & Health System in Thailand - FIELD EXPERIENCE” จากนั้นเป็นพิธีปิดการอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร