ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย ๒๕๖๐

11 เมษายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระสงฆ์ ๙ รูป) พิธีสงฆ์ และสรงน้ำพระพุทธรูป ในงาน "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย ๒๕๖๐" ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมในประเพณีฯนี้ด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร