งานแสดงความยินดี "ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล"

18 เมษายน 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา จัดงานแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กูล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี พร้อมมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร