ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2559

20 เมษายน 2560

รองศาสตราจารย์จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศฯ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จปีการศึกษา 2559 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิลาวรรณ ผู้อำนวยการโครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ชี้แจงรายละเอียดและซักซ้อมการเดินทาง พร้อมทั้งให้นักศึกษาแต่ละทีมนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร