พิธีเปิดฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2559 ณ เทศบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

21 เมษายน 2560

ในเวลาต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาในการฝึกภาคสนามฯ โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและกล่าวเปิดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2559 ณ เทศบาลตำบลบางแพ ในการนี้นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และนายอรรถพันย์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ ร่วมด้วยผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกภาคสนามฯ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์อย่างอบอุ่น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร