พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "Maternal & Child Health Promotion"

25 เมษายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับและเปิดการอบรมหลักสูตร"Maternal & Child Health Promotion" แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Health Science Health Polytechnic of Makassar, Indonesia ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร