พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "Maternal & Child Health Promotion"

26 เมษายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการปิดการอบรมหลักสูตร"Maternal & Child Health Promotion" และมอบประกาศนียบัตร แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Health Science Health Polytechnic of Makassar, Indonesia โดยนักศึกษามีการนำเสนอในส่วนของการเรียนรู้ การบรรยายและการศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร