การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Global Health Issues: Challenges & Practical Solution"

01 พฤษภาคม 2560

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Global Health Issues: Challenges & Practical Solution" ได้รับเกียรติจาก Dr. Attaya Limwatanayingyong กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายฯ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 7518 ชั้น 5 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร