ต้อนรับและร่วมหารือกับ President-elect of APACPH

02 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับ Professor Masamine Jimba President-elect of APACPH University of TOkyo พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและหารือเกี่ยวกับประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร