คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณะจากUniversity Gadjah Mada, Indonesia

03 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตยืกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรจากFaculty of Medicine, University Gadjah Mada, Indonesia เข้าเยี่ยมชมคณะและรับฟังการบรรยายเรื่อง"Health Promotion and Management of Higher Education in Public Health" ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับความสนใจและซักถามอย่างเป็นกันเอง จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร