ต้อนรับผู้แทนจาก North South University, Dhaka, Bangladesh

05 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ Professor Dr. G. U. Ahsan Honorable Pro Vice Chancellor & Dean และผู้แทนจาก School of Health & Life Sciences North South University, Dhaka, Bangladesh ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในหัวข้อเกี่ยวกับ "Public Health Challenges and Public Health Research in ASEAN" ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร