ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

08 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จประจำปีการศึกษา 2559 ณ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชนและผู้อำนวยการฝึกฯ กล่าวต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าในการฝึกภาคสนามฯ จากนั้นคณะผู้บริหารเดินทางไปยังจุดที่ 1 ศาลาวัดท่าราบ เพื่อฟังนักศึกษานำเสนอผลการฝึกฯ จำนวน 5 ทีม จากนั้นคณะผู้บริหารฯ เดินทางต่อไปยัง จุดที่ 2 โรงเรียนวัดเหนือบางแพ ในการฟังนักศึกษานำเสนอผลการฝึกฯ อีก 5 ทีม ซึ่งทั้ง 2 จุด ผู้บริหารฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งมอบของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ฝึกภาคสนามฯ เป็นอย่างมาก และได้รับเกียรติจากนายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ ส่วนราชการของอำเภอบางแพ รวมทั้งผู้นำชุมชน เข้าร่วมการฟังการนำเสนอด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร