คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

08 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชาและผู้อำนวยการฝึกฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยนายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ ร่วมให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในโอกาสที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลี้ยงขอบคุณส่วนราชการของอำเภอบางแพ และผู้นำชุมชน ที่ให้การสนับสนุน การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จประจำปีการศึกษา 2559 ณ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ในการนี้คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน โดยบรรยากาศเต็มที่ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ โรงแรม Cabbage & Condom (C&C) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร