ต้อนรับผู้แทนจาก International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh

09 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ให้การต้อนรับ Dr. Shah M Faruque ผู้แทนจาก International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh ที่เดินทางมาเพื่อเข้าพบคณบดีและเยี่ยมชมภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลังจากการลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการการศึกษาระหว่างสองสถาบันไปแล้วก่อนหน้านี้ ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

1
2
3
4
5
6
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร