ประชุมสามัญประจำปี 2560 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

15 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสภาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เดินทางมาประชุมสามัญประจำปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Council of Public Health Education Institute of Thailand) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อหารือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการวิจัย ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ กว่า 30 สถาบัน ในโอกาสนี้ได้ร้บเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช cr:FB-Napaporn Muangsakul

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร