ปิดการอบรมหลักสูตร "Maternal & Child Health Promotion"

17 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "Maternal & Child Health Promotion" แก่ Vice Director Dr.Muhammad Nur Samaila คณาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Health Science Health Polytechnic of Makassar, Indonesia ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร