ปิดการอบรมหลักสูตร "Maternal & Child Health Promotion"

17 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "Maternal & Child Health Promotion" แก่ Vice Director Dr.Muhammad Nur Samaila คณาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Health Science Health Polytechnic of Makassar, Indonesia ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร