ปิดการอบรมหลักสูตร "Maternal & Child Health Promotion"

17 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "Maternal & Child Health Promotion" แก่ Vice Director Dr.Muhammad Nur Samaila คณาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Health Science Health Polytechnic of Makassar, Indonesia ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร