เปิดการประชุมวิชาการ MU MPH

24 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการ MU MPH 1st International Conference on Health in Vulnerable Population ในการนี้ได้เกียรติจากศาสตราจารย์ธีระ รามสูต มาร่วมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน ในช่วงเย็นได้มีงานเลี้ยง MPH Homecoming Night ให้กับศิษย์เก่า MPH ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร